สติทำให้บรรลุผลที่สมบูรณ์

สติทำให้บรรลุผลที่สมบูรณ์

“นักศึกษาจำเป็นต้องทำสติ หรือตั้งสติ ความระลึกนี้ไว้ให้มั่นเสมอ เพื่อให้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ผ่านพบอย่างครบครันและชัดเจน จักได้สามารถจับเหตุจับผล จับหลักการได้ถูกต้องตั้งแต่ต้นข้อใดที่มิใช่ควาทรงจำก็คัดออกไป ข้อใดที่เป็นประโยชน์ก็จดจำสะสมไว้ในความทรงจำ

อีกประการหนึ่ง เมื่อปฏิบัติหน้าที่หรือกิจการงานใดๆ จำเป็นต้องมีสติควบคุมกำกับโดยตลอด จักได้ทราบแน่ชัดว่ากำลังทำสิ่งใดอยู่และควรจะต้องนำวิชาความรู้ข้อใด วิธีการ มาใช้ปฏิบัติให้ ถูกต้องเหมาะสมทุกขั้นตอน เพื่อให้งานที่ปฏิบัตินั้นบรรลุผลประโยชน์ไม่มีจ้อบกพร่องและผิดพลาด”

 

ปฏิบัติธรรม มิใช่ของยาก

“ความจริงการปฏิบัติพระพุทธศาสนาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ไม่ใช่ของ ยาก แต่ละคนทำได้ทั้งนั้น แต่ว่าจะต้องมีความตั้งใจ

เมื่อเราอยากที่จะปฏิบัติธรรม เมื่อมีความอยากแล้ว ก็หมายความว่าเราอยากที่ปฏิบัติ ถ้าเราสนใจพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนา เริ่มสนใจก็เริ่มทำได้แล้วเพราะ ว่าถ้าคนเราไม่อยากปฏิบัติ ขี้เกียจปฏิบัติ หรือไม่คิดอ่านที่จะปฏิบัติก็ย่อมไม่ได้ปฏิบัติแล้ว ความมืดก็ครอบคลุมเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟ แต่ถ้าเราอยากขึ้นมา และเห็นว่าศาสนานี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็ย่อมเป็นการเปิดไฟ แม้จะริบหรี่ก็เป็นความสว่างให้เห็น”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *