ตามรอย พระยุคลบาท


โดยทศพิธราชธรรม

สำหรับคำว่าประมุข มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นพระประมุข นี่ก็หมายความว่า เป็นผู้นำ ทำอย่างไรเสีย คำว่าประมุขนี้ก็ต้องแปลว่าผู้นำ คำว่า ป แปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้น มุขะ แปลว่าหน้า ปะมุขะ หน่วยออกหน้าทั้งหมดทั้งสิ้น มันคือลักษณะแห่งผู้นำนั่นเอง ถือเอาความหมายของคำว่าผู้นำให้ถูกต้องไม่จำเป็นจะต้องถือเป็นคำเลวร้าย ซึ่งอีกความหมายหนึ่งผู้นำแห่งทุรราชนั้นเป็นอีกความหมายหนึ่ง เดี๋ยวนี้ นำอย่างสัตบุรุษ อย่างผู้มีคุณธรรมเป็นผู้นำ ปะมุขะไม่มีทางจะแปลเป็นอย่างอื่น นอกจากแปลว่า ผู้นำเรามีหลักเกณฑ์ว่า ระบบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ก็คือ มีการเป็นผู้นำ แต่แล้วมันก็กระทบความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคือว่ารัฐธรรมนูญมิได้ถวายพระราชอำนาจในการเป็นผู้นำโดยประการทั้งปวงยังควบคุมอยู่บางอย่าง แต่ถึงอย่างนั้นก้ไม่สูญเสียการเป็นผู้นำเพราะว่ามีการนำได้อีกหลายทางหลายอย่าง หลายประการ แม้จะไม่มีอำนาจในทางการเมืองสมบูรณ์แต่ก็มีโอกาสที่จะนำในทางเศรษฐกิจ ในทางพัฒนา ในทางวัฒนธรรม ในทางการศึกา อะไรๆซึ่งดีไปกว่าการเมืองซึ่งเป้นเรื่องหลอกลวง เรียกว่าเป็นผู้นำในทางวิญญาณ เป็นผู้นำในทางวิญญาณ ตามรอยพระยุคึลบาท ฟังดูให้ดีๆว่า การทำให้เกิดความถุกต้องในทางจิตในการดำเนินชีวิตนี่เป็นการนำในทางวิญญารเราทั้งหลายสามารถที่จะถวายโอกาส หรือ ทำให้เกิดโอกาส จนพระประมุขแห่งชาติสามารถจะนำได้ อย่างเต้มที่ ครบถ้วนทุกอย่าง ที่จะทำให้เกิดความสุขความเจริย เราทั้งหลายสามารถทำให้เกิดโอกาสแก่การนำโอกาสนั้นถวายแด่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารแห่งประเทศไทย จะได้ทรงนำได้ตามพระราชประสงค์ พระราชประสงค์ใดๆ ล้วนแต่เป็นพระราชประสงค์ที่ดี ที่ถูกต้อง เราก็ถวายโอกาสแห่งการนำอันถูกต้อง และเราก็ถือโอกาสประพฤติธรรมอย่างถูกต้อง คือ ประพฤติตามพระองคื ในการบำเพ็ยทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม แม้ว่าทศพิธราชธรรม จะมีชื่อเรียก ธรรมะสำหรับพระราชา แต่ประชาชน พสกนิกรทั้งหลาย ก็สามารถนำมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้ เมื่อประพฤติตามนั่นแหละ จะเกิดโอกาสมากมายสะดวกดายในการที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ใน ทศพิธราชธรรม ทำให้มีทศพิธราชธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองบ้านเมืองง บ้านเมืองนี้เต็มไปด้วยทศพิธราชธรรม ขอให้มองกันให้ดีๆว่า ทศพิธราชธรรมนั้น จะสามารถคุ้มครองบ้านเมืองป้องกันบ้านเมือง พัฒนาบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นธรรมะที่จะช่วยได้จริง

ธรรมะคือหน้าที่ หน้าที่คือธรรมะ คำว่าธรรมะ ธรรมะนี้แปลว่า หน้าที่ อย่าสอนลูกเด็กๆแต่เพียงว่าธรรมะนั้นคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จงสอนให้เขารู้ว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องหน้าที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบหน้าที่ ที่จะต้องทำเพื่อความดับทุกขืโดยประการทั้งปวง พระธรรม คือระบบหน้าที่ทั้งหมด ทั้งในแง่ของการศึกาปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติพระธรรมคือผลของหน้าที่ที่ประพฤติดีแล้ว ส่วนพระสงฆ์ ก็คือผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ประสบความสำเร็จ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่มีอะไร นอกจากเกี่ยวกับหน้าที่ รู้เรื่องหน้าที่ ปฏบัติหน้าที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่คำว่า ธรรม ธรรม มีความหมายนี้ หน้าที่นั้นเป็นสิ่งสูงสุด จนถึงกับพระพุทืธเจ้าทุกพระองค์เคารพหน้าที่ เรียกว่า เคารพธรรม คือเคารพหน้าที่ของท่านกล่าวคือระบบการดับทุกข์ได้อย่างไร ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ตรัสรู้นั้นท่านเคารพ ความข้อนี้ พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสยืนยันไว้เอง ในเมื่อตัรัสรู้แล้วใหม่ๆ ประกาศก้องว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ เคารพพระธรรม ทั้งในอดีต ทั้งปัจจุบัน ทั้งในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *